ทัวร์ลาว (Laos Tour) | รหัสทัวร์ LA2201

ทริป Slow Life เที่ยวลาว 6 วัน 5 คืน โดยรถไฟ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

หนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง - รถไฟด่วนพิเศษอีสานมรรคา - รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน

ราคา 19,900.00 บาท

เหลือเวลาจองอีก

Photo

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์เอเชีย เที่ยวเอเชีย ราคาถูก ดูแลระดับ VIP กับ VIP Asia Travel

เว็บไซต์ วีไอพี เอเชีย ทราเวล ร่วมกับ บริษัท วีไอพี ทูยู ทราเวล จำกัด ชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Slow Life ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มุ่งสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สัมผัสรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เส้นทางเวียงจันทน์ - หลวงพระบาง

 • 2 เที่ยว รถไฟด่วนพิเศษอีสานมรรคา
 • 2 เที่ยว รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
 • 2 คืน หลวงพระบาง
 • 1 คืน วังเวียง

ช่วงเวลา

 • พฤ. 29 ธ.ค. 2565 - อ. 3 ม.ค. 2566 (6 วัน 5 คืน)

ไฮไลท์

เดินทางชิลล์ๆ ไปกับรถไฟไทย ด้วยขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา จ.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - จ.หนองคาย มุ่งสู่ สปป.ลาว เที่ยวเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เส้นทางเวียงจันทน์ - หลวงพระบาง Slow Life หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ดื่มด่ำธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่วังเวียง ช้อปปิ้งก่อนกลับที่ตลาดท่าเสด็จ อิ่มอร่อยกับเมนูขึ้นชื่อร้านดังประจำ จ.หนองคาย

โปรแกรมทัวร์

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - หนองคาย สถานีรถไฟดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ หรือสถานีระหว่างทาง ตั้งแต่สถานีรังสิตเป็นต้นไป (พักค้างคืนบนรถไฟ)
หนองคาย - เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง หนองคาย - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - หอพระแก้ว - พระธาตุหลวง - วัดศรีเมือง - สถานีรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน - หลวงพระบาง
หลวงพระบาง พระราชวังหลวง - วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - วัดวิชุณราช - ถ้ำติ่ง - พระธาตุพูสี
หลวงพระบาง - วังเวียง ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวางสี - รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน - วังเวียง - ล่องเรือแม่น้ำซอง
วังเวียง - หนองคาย ถ้ำนางฟ้า - หนองคาย - ช้อปปิ้งตลาดท่าเสด็จ - มื้อค่ำส่งท้ายทริป "แดงแหนมเนือง" - สถานีรถไฟหนองคาย (พักค้างคืนบนรถไฟ)
กรุงเทพฯ สถานีรถไฟปลายทาง

ราคา

ผู้ใหญ่ หรือเด็ก ราคาเดียว
ท่านละ 19,900.00 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.00 บาท

**ราคานี้สำหรับคณะเดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากน้อยกว่านี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาใหม่ตามจริง**

ราคานี้รวม

 • ตั๋วรถไฟขาไป-กลับ ดอนเมือง-หนองคาย ชั้น 2 (อีสานมรรคา) เตียงล่างเท่านั้น
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน 3 คืน วังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 2 คืน
 • ค่าอาหาร 11 มื้อ
 • ค่าเอกสารข้ามแดน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ค่ารถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ขาไป-กลับ (วังเวียง - หลวงพระบาง, หลวงพระบาง - เวียงจันทน์)
 • น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ากิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าล่องเรือไปถ้ำติ่ง และล่องแม่น้ำซอง
 • ค่ารถสกายแลปจากตลาดท่าเสด็จส่งสถานีรถไฟหนองคาย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ และ 5 แสนบาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าของสำหรับตักบาตรเช้า ณ หลวงพระบาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปไกค์ท้องถิ่นพูดไทย และโชเฟอร์ เรี่มต้นหน้าด่านหนองคาย ตลอดการเดินทาง 4 วัน (400 บาท/ท่าน)

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง

 • ชำระเงินมัดจำ 50% เมื่อตอบรับการใช้บริการ และชำระเงินส่วนเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
 • ส่งเอกสาร สำเนาพาสปอร์ต ก่อนเดินทาง 15 วัน
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

จองทัวร์

ราคา

฿ 19,900.00

*ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ลาว ทัวร์ลาว เที่ยวลาว รถไฟความเร็วสูงลาวจีน รถไฟความเร็วสูง รถไฟ อีสานมรรคา ดอนเมือง หนองคาย เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง

ติดต่อฝ่ายขาย

สวัสดี! หากคุณมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ในทุกช่องทาง

โทรศัพท์

+66 (0)63-446-2889

อีเมล์

vipasiatravel@gmail.com

ไลน์

@VIPAsiaTravel

เว็บไซต์

vipasiatravel.com